Мачкина филозофија

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Се верува дека мачките ослободуваат од негативна енергиија. Како го прават тоа и како тие потоа се полнат со позитивна енергија, одговор имаат „Палавковците“.