Палавковците: Да разговараме за девојките…

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Кога си мал обично сите девојки се постари од тебе…, но можеби многу бираш…