Палавковците: Што е потребно за да успееш во животот?!

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Ако си роден, тогаш условот е исполнет.