Што е вистински пријател?!

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Секој сака да знае што е вистински пријател, но еве и едно добро објаснување.